Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, Latinamerika, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HINA01
Mål
Kursens huvudsyfte är att ge en tvärvetenskaplig översikt över tre världsdelars utvecklingsmöjligheter; Afrika, Asien och Latinamerika. Syftet är också att stimulera och öka intresset för dessa regioners utvecklingsmöjligheter och att kursdeltagarna skall tillägna sig insikter i bl a följande frågor:

Vad förklarar att i dessa resursrika regioner koncentreras flertalet av världens fattiga befolkningar?
Vilka politiska, ekonomiska och sociala lösningar har föreslagits och tillämpats och med vilka resultat? Vilken plats har eller har haft miljöfrågorna i dessa lösningar?
Vilken roll spelar kulturen/erna och religioner/erna i de enskilda ländernas utvecklingssträvanden?
Vilken plats/roll får dessa regioner i internationaliseringsprocessen - utgör den ett hinder eller en förutsättning för utveckling?
Vilka intra-regionala skillnader finns mellan de länder som ingår i dessa regioner?
Vilka ekonmiska, politiska kulturella samarbets- och affärsmöjligheter erbjuder dessa regioner Sverige?
Kursinnehåll
Kursen inledes med en beskrivning av Afrikas, Asiens och Latinamerikas aktuella makrosociala, politiska och ekonomiska indikatorer. Regionernas historia belyses utifrån ett globalt perspektiv. Studium av bl a utvecklingsbegrepp, olika teorier och strategier om ekonomisk och politisk utveckling, fattigdom och Förenta nationernas roll - speciellt Internationella valutafonden och Världsbanken. Sverige och Afrika, Asien och Latinamerika - internationellt samarbete och ömsesidig näringslivsutveckling.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen läses på halvfart över hela terminen. Fristående föreläsningar och seminarier ges/leds av lärare och forskare från olika ämnesområden inom Filosofiska fakulteten.
Examination
Seminarier, projektarbete samt salskrivningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
20 akademiska poäng (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, Latinamerika
3 Continents - Africa, Asia and Latin America
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HINA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1998-12-08.