Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisteruppsats i Informatik, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIID10
Mål
Den studerande ska inom ramen för kursen förvärva fördjupade kunskaper inom ett valt delområde i informatik/informationssystem. Den studerande ska också självständigt eller i mindre grupp utveckla förmågan att bedriva ett kunskapsutvecklande arbete med tydlig vetenskaplig grund och inriktning. Denna förmåga inkluderar till väsentliga delar också att definiera ett studiefält, välja och urskilja en inriktning, diskutera innehåll, analysera, kritisera och värdera ett material samt dra slutsatser och reflektera över dessa.
Kursinnehåll
Inom kursen ska studenten genomföra ett arbete med tydlig vetenskaplig grund och inriktning som redovisas i en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av en inledande introduktion (muntlig och skriftlig), handledning och seminarium.
Examination
Studentens prestation examineras genom en muntlig och skriftlig redovisning av magisteruppsats, försvar av arbetet och opposition på annan students uppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

60 poäng informatik eller motsvarande inklusive kandidatuppsats, 10 poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisteruppsats i Informatik
Master Thesis in Informatic
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HIID10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       IKE   SA  
Fastställd av styrelsen vid IDA - Datavetenskapliga institutionen 2005-02-28 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.