Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Inter-organisatorisk samverkan och elektroniska affärer, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIID09
Mål
Den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper om inter-organisatorisk samverkan och elektroniska affärer mellan företag (business-to-business) och affärer med konsumenter (business-to-consumer). Den studerande ska även tillägna sig kunskaper om olika modeller, tillvägagångssätt och metoder för interaktion och utveckling av samverkan i nätverk. Ett mål med kursen är att visa hur informationsteknik kan innebära både möjligheter och begränsningar för denna typ av samverkan och vidare ge såväl teoretiska som praktiska bilder av området.
Kursinnehåll
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består av laborationer som omfattar prövning och utvärdering av ett flertal existerande Internetbaserade affärssystem. Kursens huvudsakliga innehåll är:
* Affärslogik vid elektroniska affärer
* Modeller för interaktion i nätverk
* Grundläggande begrepp inom området
* Metoder och tillvägagångssätt vid utveckling av inter-organisatorisk samverkan
* Informationsteknikens möjligheter och begränsningar
* Koordination i och av relationer
* Exempel på inter-organisatorisk affärssamverkan
* Laborationer.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen kan bestå av föreläsningar, handledning, seminarier, laborationer och gruppövningar.
Examination
Formerna för examinationen kan vara skriftliga tentamina, fullgjorda laborations- och inlämningsuppgifter, muntliga och skriftliga avrapporteringar, samt deltagande på seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

60 poäng informatik eller motsvarande (A-C-nivå).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Inter-organisatorisk samverkan och elektroniska affärer
Inter-organisational Relations and Electronic Business
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HIID09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       IKE   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-02-28.