Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
24-timmarsservice - e-tjänster i offentliga sektorn, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIID08
Mål
Den studerande skall inom ramen för kursen förvärva kunskaper kring förutsättningar, hinder och möjligheter för myndigheters och andra offentliga organisationers 24-timmarsservice. Centralt i kursen är elektronisk informationsförsörjning, tjänsteutbud och informationsanvändning inom och mellan verksamheter samt i samverkan med medborgare. Kursen speglar området ur ett flertal perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består av att studenten utför ett laborativt projekt med syfte att utvärdera myndigheters e-tjänsteutbud. I uppgiften ingår att karaktärisera mognaden i myndigheters 24-timmarsservice. Studerande skall studera hur myndigheter arbetar för att bli 24-timmarsmyndigheter samt hur samverkan sker nu och kan tänkas ske i framtiden.

Kursens huvudsakliga innehåll är:
• 24-timmarsmyndigheter ur ett medborgar- och myndighetsperspektiv
• Digital förvaltning och tjänsteutveckling
• Integritet och säkerhet
• Offentliga organisationers ledning och styrning av sitt informationsutbyte med medborgare
• Metoder för analys av informationssamverkan mellan myndigheter samt mellan myndigheter och medborgare
• Systemutveckling för 24-timmarsmyndigheter
• Praktiska exempel från närliggande områden såsom elektroniska affärer, e-demokrati, e-health
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, handledning, laborationer samt diskussions- och examinationsseminarier.
Examination
Skriftlig och/eller muntlig examination tillämpas.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
24-timmarsservice - e-tjänster i offentliga sektorn
24 Hours Service - Electronic Services in Public Sector
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HIID08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       IKE   SA  
Fastställd av styrelsen vid IDA - Datavetenskapliga institutionen 2004-03-29 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.