Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Affärsinformatik
, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIID07
Mål
Syftet med kursen är att den studerande skall förvärva fördjupade kunskaper i informatikområdet, särskilt avseende affärsinformatik. Detta innebär att den studerande:
- utvecklar och fördjupar förståelse för verksamhetsinriktad systemutveckling, särskilt avseende affärsdrivande organisationer, teoretiskt förankrar och reflekterar över fenomenet affärer och IT-system.
- ökar sin insikt om analys, utveckling/design och förändring av IT-system i ett affärssammanhang inom och mellan organisationer, samt arbetssätt och -former för detta.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra delkurser om vardera 5 poäng:

Design för affärer, 5 p
Delkursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består av projektuppgift samt workshopaktiviteter och avser design av IT-artefakter avsedda för elektronisk handel. Momenten avser konceptuell design av en produkt samt någon vald form av prototyp eller gestaltning som arbetsform och kommunikation av en tänkt lösning. I dessa fall är också problembeskrivningen (förstudie/kravspecifikation) ett viktigt inslag i uppgiften. Delkursen framhåller också inslag av etiska ställningstaganden inom designarbetet för elektronisk handel.

Inter-organisatorisk samverkan och elektroniska affärer, 5 p
Delkursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består av laborationer som omfattar prövning och utvärdering av ett flertal existerande Internetbaserade affärssystem. Delkursens huvudsakliga innehåll är:

* Affärslogik vid elektroniska affärer
* Modeller för interaktion i nätverk
* Grundläggande begrepp inom området
* Metoder och tillvägagångssätt vid utveckling av inter-organisatorisk samverkan
* Informationsteknikens möjligheter och begränsningar
* Koordination i och av relationer
* Bilder från praktiken – exempel på inter-organisatorisk affärssamverkan
* Laborationer

Affärssystem och organisering, 5 p
Delkursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består av laborationer som omfattar konceptuell utvärdering av IT-baserade affärssystem. Delkursens huvudsakliga innehåll är:

* Affärssystem ur ett process- och produktperspektiv
* Olika roller för affärssystem
* Affärssystem och organisatoriska nätverk
* Affärssystems IS/IT-arkitektur – olika struktureringsprinciper för moduler/komponenter
* Ramverk för utvärdering av affärssystem

Projekt - Process, perspektiv och principer, 5 p
Delkursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. I kursen ingår laborationer som omfattar tillämpningsuppgifter av projektarbetsformen. Delkursens huvudsakliga innehåll är:

* Ett projekts livscykel
* Olika typer av projekt; t.ex. systemutvecklingsprojekt, förändringsprojekt eller IT-anskaffningsprojekt
* Perspektiv på projekt
* Organisering av roller och uppgifter i projekt
* Projektledning
* Planering och uppföljning/utvärdering av projekt
* Principer, metoder och modeller för projekt

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, handledning, laborationer, workshops samt diskussions- och examinationsseminarier. En viktig pedagogisk tanke med kursen är att arbeta med en projektorienterad och studentcentrerad ansats, vilket innebär att delar av kursens arbete sker i små grupper med nära interaktion med kursledare. Detta kombineras med individuella arbetsuppgifter och –prestationer.
Examination
Varje delkurs examineras för sig. Skriftlig och/eller muntlig examination tillämpas. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Behörig att antas till kursen är den som har minst 60 poäng, inklusive C-uppsats, med huvudämnet informatik/ADB eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Affärsinformatik
Business informatics
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HIID07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       IKE   SA  
Fastställd av styrelsen vid IDA - Datavetenskapliga institutionen 2003-10-20 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.