Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informatik/Informations- och medievetenskap 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO
Ämnesområde
  Kurskod   HIID05
Mål
Syftet är att ytterligare fördjupa kunskaperna inom Informatik/ Informations- och medievetenskap samt vidareutveckla förmågan att självständigt bedriva kunskaputvecklande verksamhet med vetenskaplig inriktning inom detta område.
Kursinnehåll
inom kursen genomföres ett arbete med vetenskaplig inriktning. Arbetet som genomföres under handledning är till stora delar självständigt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av handledning, samt seminarier med delredovisningar.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning samt opposition på annan studerandes D-uppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Informatik/Informations- och medievetenskap 1 och 2, samt minst 15 p godkänt på Informatik/Imformations- och medievetenskap 3 eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informatik/Informations- och medievetenskap 4
Information and Media Science 4
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HIID05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       IKO   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2001-02-12