Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informatik/Informationssystem 4 (magisteruppsats), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIID03
Mål
Kursen syfte är att de studerande skall förvärva ytterligare fördjupade kunskaper i ett delområde inom ämnet, samt utveckla förmåga att självständigt bedriva kunskapsutvecklande arbete vilande på vetenskaplig grund.
Kursinnehåll
Inom kursen skall den studerande skriva en uppsats med tydlig vetenskaplig grund och inriktning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av inledande föreläsningar och handledning. Arbetet utförs under vägledande handledning, men utförs till stora delar självständigt eller i mindre studentgrupp.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av uppsatsen. Oppositionen på någon annan studerandes magisteruppsats ingår också.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkända IS1 och IS2 samt 15 poäng från IS3 eller motsv.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informatik/Informationssystem 4 (magisteruppsats)
Information Systems 4 Master Thesis
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HIID03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       IKE   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-03-29.