Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informatik/Informationssystem 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIID01
Mål
Kursens syfte är att de studerande skall förvärva ytterligare kunskaper i systemutredning och systemkonstruktion inom det administrativa tillämpningsområdet samt utveckla förmåga att självständigt bedriva kunskapsutvecklande arbete med vetenskaplig inriktning.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delkurser:

Inter-organisatorisk samverkan och elektroniska affärer, 5 poäng

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består av laborationer som omfattar prövning och utvärdering av ett flertal existerande Internetbaserade affärssystem. Kursens huvudsakliga innehåll är:
* Affärslogik vid elektroniska affärer
* Modeller för interaktion i nätverk
* Grundläggande begrepp inom området
* Metoder och tillvägagångssätt vid utveckling av inter-organisatorisk samverkan
* Informationsteknikens möjligheter och begränsningar
* Koordination i och av relationer
* Bilder från praktiken – exempel på inter-organisatorisk affärssamverkan
* Laborationer

Forskningsstrategier inom informationssystem, 5 poäng

* Paradigm, synsätt och traditioner för forskning och praktik inom informatikområdet.
* Paradigmorienterad litteraturanalys.
* Analys av aktuell informatikforskning.
* Systemutvecklares yrkesetik.

Uppsats, 10 poäng

Inom kursen genomförs ett arbete med vetenskaplig inriktning. Arbetet genomförs under handledning men är till stora delar självständigt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier, laborationer och gruppövningar.
Examination
Varje delkurs examineras för sig.

Formerna för examinationen kan vara skriftliga tentamina, fullgjorda laborations- och inlämningsuppgifter, muntliga och skriftliga avrapporteringar, samt deltagande på seminarier.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänt på Informatik/Informationssystem 1 och Informatik/Informationssystem 2 samt minst 15 p godkända från Informatik/Informationssystem 3 (motsv)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informatik/Informationssystem 4
Systems Science 4
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HIID01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       IKE   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-09-12