Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informatik/Informations- och medievetenskap 3 - inriktning informationsarkitektur, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO
Ämnesområde
  Kurskod   HIIC12
Mål
Kursen är en påbyggnad på Informatik/Informations- och medievetenskap 2 och syftar till att den studerande skall förvärva fördjupande kunskaper om informations- och medieresurser samt utveckla sin förmåga att självständigt bedriva system- och kunskapsutvecklande verksamhet inom detta område.
Kursinnehåll
Fördjupning i forskningsmetodik, 5 poäng

Kursen är en påbyggnadskurs till tidigare metodavsnitt och behandlar både kvalitativa och kvantitativa metoder med relevans för ämnesområdet.

Informationsarkitektur 3, 5 poäng

Kursen är en påbyggnadskurs till Informationsarkitektur 2 och innehåller ämnesfördjupande avsnitt samt studier av forskningsmetoder och tekniker med relevans för ämnesområdet.

C-uppsats, 10 poäng

Planering och genomförande av ett självständigt arbete inom informations- och medievetenskap.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i studentaktiva former såsom grupparbeten, seminarier och laborationer som kompletteras med föreläsningar mm.
Examination
Formen för examination kan vara skriftliga tentamina, fullgjorda laborations- och inlämningsuppgifter, fortlöpande muntliga och skriftliga avrapporteringar, obligatoriskt deltagande på seminarier samt en större uppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Informatik/Informations- och medievetenskap 1, samt minst 16 p godkänt på Informatik/Informations- och medievetenskap 2.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informatik/Informations- och medievetenskap 3 - inriktning informationsarkitektur
Information and Media Science 3
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HIIC12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       IKO   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2003-03-03