Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grundläggande forskningsmetodik inom informations- och medievetenskap, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO
Ämnesområde
  Kurskod   HIIC05
Mål
Den studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i vetenskapteori samt kännedom om teorier och forskningsmetoder inom ämnet informatik/-informations- och medievetenskap. Den studerande skall också förvärva insikter i den pågående forskningen inom ämnet, såväl nationellt som internationellt.
Kursinnehåll
Hur man lägger upp ett forskningsprojekt, grundläggande forskningsmetodik, insamlings- och analysmetoder av data, orientering i kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och tekniker såsom intervjuteknik, enkätkonstruktion, observationsteknik m m.En grundläggande orientering i vetenskapsteori och informatik/informationsvetenskaplig forskning. Särskild vikt läggs vid kvalitativa metoder t ex "grounded theory", samt datorbaserade verktyg för analyserande i forskningsprojekt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, datorbaserade laborationer, datorstyrt projektarbete samt seminarier.
Examination
Kursen examineras genom tentamina, deltagande i och fullföljande av laborationer och projektuppgifter, samt en skriftlig examinationsuppgift.
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Informatik/informations- och medievetenskap 1 och 2, eller 80 p i biblioteks-och informationsvetenskap eller motsvarande
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grundläggande forskningsmetodik inom informations- och medievetenskap
Methodology in Information and Media Science
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HIIC05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       IKO   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2001-01-10