Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informatik/Informationssystem 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIIC01
Mål
Kursens syfte är att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper i systemutredning och systemkonstruktion inom det administrativa tillämpningsområdet samt utveckla förmåga att självständigt bedriva kunskapsutvecklande arbete.
Kursinnehåll
Samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 5 poäng

Kursen syftar till att ge kunskaper om
- problemställningar inom samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, med olika vetenskaps- och kunskapsteoretiska begrepp och strategier
- metodik för planläggning av undersökningar och annan kunskapsutveckling (kunskapsprojektering)
- olika empiriska undersökningsmetoder på en orienterande nivå

Kursens inriktning är mot vad samhällsvetenskaplig kunskapsbildning innebär avseende människors arbete med informationssystem (systemutveckling, systemanvändning)

Inom momentet behandlas:
- Vetenskapsbegreppet
- Kunskapsteori, kunskapsformer
- Teorier, förklaringar, begreppsdefinitioner
- Hypoteser, hypotesprövning
- Metodforskning
- Vetenskapliga skolor och förhållningssätt, vetenskaplig utveckling, paradigmbegreppet
- Kunskapsprojektering och undersökningsuppläggning
- Undersökningar (klassificering, strategier, tillförlitlighet)
- Olika undersökningsmetoder med inriktning mot kvalitativ insamling (intervju, observation, källanalys)

Programvarukvalitet, 5 poäng

Kursen ska ge översikter i hur man uppnår hög programvarukvalitet och hur man planerar och utvärderar kvalitetsarbete.

Uppsats, 10 poäng

Inom kursen genomförs ett självständigt arbete.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier, laborationer och gruppövningar.
Examination
Varje delkurs examineras för sig.

Formerna för examinationen kan vara skriftliga tentamina, fullgjorda laborations- och inlämningsuppgifter, muntliga och skriftliga avrapporteringar, samt deltagande på seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Informatik/Informationssystem 1 samt genomgången Informatik/Informationssystem2 med minst 15 p godkända (motsv)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informatik/Informationssystem 3
Systems Science 3
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HIIC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       IKE   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1996-02-27