Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Objektorienterad systemutveckling 2 (OOS2), 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIIB41
Mål
Den studerande ska förvärva kunskap om principerna för hur man utifrån ett objektorienterat synsätt modellerar och implementerar system, som är robusta och underhållsvänliga samt underlättar återanvändning av komponenter.
Kursinnehåll
Tillämpning av en modern iterativ metod för analys, design och implementation av objektorienterade system, där de studerande utgår från en given kravspecifikation, som de förfinar under projektarbetets gång.
Objektorienterad modellering med UML (Unified Modeling Language) baserad på de vanligaste designmönstren för ansvarsfördelning och samarbete mellan objekten samt för systemarkitekturen.
Tillförlitlighet och underhållsbarhet hos systemet, även när vissa av dess funktioner är beroende av andra system.
Design för återanvändbarhet.
Integrering av en relationsdatabas i ett objektorienterat system.
Kunskaperna i Java byggs på med de konstruktioner, som behövs för att implementera kursens designlösningar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och handledning i samband med projektarbete.
Examination
Examinationen består av aktivt deltagande i laborationer och projektuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs, att den studerande är godkänd på kursen Objektorienterad systemutveckling 1 samt genomgångna kurser Grundläggande systemutveckling, Programmeringsmetodik och Användbarhet.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Objektorienterad systemutveckling 2 (OOS2)
 
Kursansvarig är: ITN - Institutionen för teknik och naturvetnskap
           
Dnr:   Kurskod: HIIB41      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       IKE   TE