Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informatik/Informations- och medievetenskap 2, 20p
 
Kurskategori
Huvudområde Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO
Ämnesområde
  Kurskod   HIIB35
Mål
Kursen är en påbyggnad på Informatik/Informations- och medievetenskap 1 och ska såväl fördjupa förståelse för och kompetens i utnyttjande av informations- och medieresurser som ge ytterligare förmåga att bidraga till uppbyggnad och utveckling av sådana. Kursen ska också utveckla det vetenskapliga synsättet och förmågan till självständigt arbete.
Kursinnehåll
Informationskompetens 2, 4 poäng.
Kursen är en påbyggnadskurs till Informationskompetens 1 och innehåller ämnesfördjupande som breddade avsnitt.

Informationsarkitektur 2, 6 poäng.
Kursen är en påbyggnadskurs till Informationsarkitektur 1 och innehåller såväl ämnesfördjupande som breddande avsnitt.

Minnesinstitutioner i samhället, 4 poäng.
Traditionella informationsresurser- och tjänster studeras på denna kurs, särskilt de så kallade minnesinstitutionerna (bibliotek, arkiv, museér, kulturmiljövården) och deras samlingar. Institutionernas uppgift studeras i ett historiskt och ett framåtblickande perspektiv. Särskild vikt läggs vid den tekniska utvecklingen på området och konsekvenserna därav.

Projektarbete i informationsresursanvändning, 6 poäng.
Ett arbete där studenterna i projektarbetsform visar att de behärskar olika moment inom ämnet. Studenterna ska i grupp genomföra ett för kursen relevant projekt som skriftligen ska rapporteras tillsammans med en kritisk granskning av processen. Rapporten görs individuellt och redovisar studentens del i projektet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i studentaktiva former som grupparbeten, seminarier och laborationer som kompletteras med föreläsningar.
Examination
Examinationsformer kan vara skriftliga tentamina, fullgjorda laborations- och inlämningsuppgifter, fortlöpande muntliga och skriftliga avrapporteringar, obligatoriskt deltagande på seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst 14 p godkänt på Informatik / Informations- och medievetenskap 1.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informatik/Informations- och medievetenskap 2
Information and Media Science 2
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HIIB35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       IKO   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 2002-12-18