Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geografiska informationssystem, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geoinformatik - GOI
Ämnesområde
  Kurskod   HIIB09
Mål
Efter genomgången kurs ska den studerande kunna
- beskriva och förklara grundläggande begrepp inom Geografiska Informationssystem (GIS),
- kunna värdera och argumentera för valet av metoder för analys av geografiska och andra rumsliga data för olika tillämpningar
- kunna värdera och argumentera för valet av data och deras kvalitet med avseende på kvalitet, tillgänglighet, fullständighet osv. för olika tillämpningar,
- kritiskt värdera kostnader/insatser och nytta med införande av informations- och kommunikationsteknologier och GIS i en verksamhet,
- i en rapport och genom muntlig presentation beskriva ett projekt där man löser en uppgift med GIS eller kritiskt värderar om och hur GIS kan användas inom en verksamhet.
Kursinnehåll
Kursen ger en allmän introduktion till ämnet. Kursen innebär även ett enskilt arbete som syftar till ett förslag på ett GIS för att lösa en viss uppgift i en organisation eller samhället.

Innehållet i kursen rör introduktion till grunderna för Geografiska Informationssystem. Detta innebär en genomgång av metoder för datafångst, bearbetning, analys och presentation av lägesbestämda data i GIS. Vidare berörs de databaser som finns tillgängliga i samhället, metoder att hantera dessa, programvaror och maskinvaror för att bearbeta geografiska data. Dessutom behandlas geografiska och grafiska metoder för analys av kartor, liksom införande av GIS i en organisation samt ekonomiska och arbetsmässiga frågor kring introduktionen av ny teknik.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, seminarier och laborationer, självständigt arbete med rapport, samt uppsatsseminarium.
Examination
Kursen examineras genom enskilda övningar i ett distansutbildningmaterial som kan genomföras antingen hemma eller i datasalar på universitetet. En hemtenta med enskilda svar samt en skriftlig rapport utgör övriga examinationsmoment.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 akademiska poäng
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geografiska informationssystem
Geographical Information System - Geoinformatics
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: HIIB09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geoinformatik - GOI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B   G     GOI   TE