Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utvärdering av verksamhet och IT-system, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIIB05
Mål
Den studerande skall inom ramen för kursen förvärva kunskaper kring design- och utvärderingsarbete rörande såväl verksamhet som IT-system inom ramen för perspektivet handlingsbarhet. Handlingsbarhet tar utgångspunkt i vad systemanvändare gör och ser inte IT-system i första hand som system för lagring av stora datamängder. Handlingsbarhet ser IT-system som verktyg för kommunikation som sker mellan människor. Kursen syftar till att studerande skall förvärva en fördjupad förståelse för detta perspektiv och att kritiskt värdera den syn som perspektivet innebär.
Kursinnehåll
Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De praktiska momenten består av att studenten utför ett laborativt projekt med syfte att utvärdera ett IT-system.

Kursens huvudsakliga innehåll är:

" Teori och centrala begrepp inom handlingsbarhet
" Modeller för verksamhetsutvärdering
" Modeller för IT-design och utvärdering
" Metod för design och utvärdering
" Kriterier för design och utvärdering.

Kursen är laborativ till sin karaktär. Huvuduppgiften i kursen består av att utifrån ett praktikfall utföra en design (en prototyp) som sedan utvärderas enligt principer för handlingsbarhet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, gruppövningar och handledning.
Examination
Skriftlig och/eller muntlig examination tillämpas.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Behörig att antas till kursen är den som har minst 13 poäng godkänt från Informatik/Informationssystem 1 eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utvärdering av verksamhet och IT-system
Evalution of Activity and ICT-system
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HIIB05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       IKE   TE  
Fastställd av styrelsen vid IDA - Datavetenskapliga institutionen 2005-03-18 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.