Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Datastrukturer och algoritmer, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIIB03
Mål
Kursinnehåll
Den studerande ska förvärva kunskaper om grundläggande abstrakta datatyper och hur de kan implementeras med olika datastrukturer och algoritmer samt tillägna sig kunskaper om olika metoder för sökning och sortering.
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången kurs i Objektorientering och Java, eller motsvarande.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Datastrukturer och algoritmer
 
Kursansvarig är: ITN - Institutionen för teknik och naturvetnskap
           
Dnr:   Kurskod: HIIB03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       IKE   TE