Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informatik/Informationssystem 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIIB01
Mål
Kursens syfte är att de studerande skall förvärva utökade kunskaper i systemutredning och systemkonstruktion inom det administrativa tillämpningsområdet.
Kursinnehåll
Databaser och datamodellering, 5 poäng

Syftet är att skapa förståelse för problem och dess hantering, när större mängder data skall lagras och administreras under en längre tid på ett sätt som tillåter åtkomst, bearbetning och uppdatering av flera användare samtidigt. Kursen behandlar databassystemets uppbyggnad och arbetssätt samt datamodellering. Tonvikten läggs vid sambanden mellan databassystemens arbetssätt, verksamheten/verkligheten och representation av denna i datamodeller och databaser.

Bland tillämpningsområdena för databassystemen ligger tonvikten på administrativa system, men även andra områden behandlas översiktligt. Bland databashanterarsystemen ligger tonvikten på relationsdatabaser, men även andra typer av system behandlas.

Några av områdena som behandlas inom ovanstående ramar: Olika modeller för databashanteraren att strukturera data (t.ex. relationsmodellen). Transaktionshantering. Datakvalitet, integritet, säkerhet, effektivitet. Förhållandet mellan databassystemet och applikationsprogrammen. Metadatabaser/datakataloger. Modellering av en verklighet i datamodeller, vilka implementeras i ett databassystem.

Programkonstruktion, 5 poäng

Kursen ska ge den studerande kunskaper i objektorienterad metodik och programmering i ett objektorienterat programspråk. Därutöver skall kursen ge kunskaper om algoritmer och datastrukturer, omfattande sökning och sortering, listor, stack kö, träd hashtabeller och prioritetsköer. Kursen ska också ge den studerande grundläggande insikter om olika algoritmers och datastrukturers egenskaper avseende minneseffektivitet och tidskomplexitet.

Systemförvaltning, 5 poäng

Att ge kunskaper och insikter för att analysera och förstå systemförvaltningsprocessen. Förmåga att organisera, leda och förbättra systemförvaltning. Förmåga att kunna genomföra förbättringar och korrigeringar i system.

Förvaltningsmetoder
Mål för förvaltning
Utvärdering - mätmetoder
Praktiska övningar i att organisera förvaltningsorganisation
Korrektiv och utvecklande förvaltning
Hjälpmedel och analysmetoder
Reverse engineering och omstrukturering
Underhållskontrakt
Internationella modeller och metoder

Datorteknik och datornät, 5 poäng

Syftet är att den studerande skall förvärva kunskaper om hur datorer fungerar samt ges en översikt över datorsystems uppbyggnad. Speciellt behandlas hårdvara, operativsystem samt kommunikation mellan datorer. Kursen tar bl.a. upp datorhårdvara, maskinnära programmering, klassificering av datorsystem, principer för operativsystem, datakommunikation och datornät, nättyper, protokoll och OSI-modellen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier, laborationer och gruppövningar.
Examination
Varje delkurs examineras för sig.

Formerna för examinationen kan vara skriftliga tentamina, fullgjorda laborations- och inlämningsuppgifter, muntliga och skriftliga avrapporteringar, samt deltagande på seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänt på minst 13 poäng från Informatik/Informationssystem 1 (motsv)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informatik/Informationssystem 2
Informatics/Information systems 2
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HIIB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       IKE   TE  
Fastställd av styrelsen vid IDA - Datavetenskapliga institutionen 2003-09-12 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.