Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kommunikation och grupputveckling, 5p
 
Kurskategori Kursen ingår i programmet för Användarinriktad systemutveckling
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIIA37
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva färdigheter i att kommunicera på svenska i de skrivsituationer som är vanligt förekommande i tekniska sammanhang, som till exempel rapportskrivande och skrivande av mer argumenterade slag samt kunskap i kritisk granskning. Vidare ska den studerande tillägna sig praktiska färdigheter i presentations-teknik samt förvärva basfakta och grundläggande idéer kring temat projekt och grupp samt grupputveckling.
Kursinnehåll
" Kommunikationens grunder
" Rapportskrivning
" Presentationsteknik
" Projektets grundförutsättningar
" Gruppbildning och faser i gruppens utveckling
" Roller/normer
" Gruppens ledarskap

Kursen är integrerad med kursen Programmeringsmetodik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar, lektioner och seminarier. Under kursen skall den studerande hålla individuella presentationer samt i grupp skriva en rapport i samarbete med kursen Programmeringsmetodik. Rapporten skall presenteras muntligt inför gruppen och berörda lärare.
Examination
Godkända argumenterande och informerande presentationer av rapport samt godkänd muntlig opposition vid ett seminarium. Obligatorisk närvaro på lektioner och seminarier samt skriftlig inlämningsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
MaC, ShA
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kommunikation och grupputveckling
Communcation and Group Development
 
Kursansvarig är: ITN - Institutionen för teknik och naturvetnskap
           
Dnr: 253/02-41   Kurskod: HIIA37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       IKE   TE  
Fastställd av styrelsen vid ITN - Institutionen för teknik och naturvetnskap 2002-12-19 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.