Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grundläggande systemutveckling, 5p
 
Kurskategori Kursen ingår i programmet för Användarinriktad systemutveckling
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIIA36
Mål
Den studerande ska förvärva kunskap om informationssystem samt metoder och projektformer för att utveckla dem. Den studerande ska dessutom förvärva kunskaper om förändringsarbete i verksamheter.
Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till användarinriktad systemutveckling, kravhantering, kvalitetsarbete samt projekt som arbetsform vid systemutveckling. I kursen behandlas systembegreppet med fokus på informationssystem som ett stöd för en verksamhet att uppfylla sina mål, systemets livscykel, verksamhetsanalys samt viktiga principer, modeller och metoder för förändringsarbete i verksamheter och utveckling av informationssystem
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och handledning i samband med projektarbete.
Examination
Examinationen består av skriftlig tentamen samt projektarbete som redovisas och försvaras vid ett seminarium.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
MaC, ShA
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grundläggande systemutveckling
Foundations of Systems Development
 
Kursansvarig är: ITN - Institutionen för teknik och naturvetnskap
           
Dnr: 253/02-41   Kurskod: HIIA36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       IKE   TE  
Fastställd av styrelsen vid ITN - Institutionen för teknik och naturvetnskap 2002-12-02 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.