Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Objektorienterad systemutveckling 1, (OOS1), 5p
 
Kurskategori Kursen ingår i programmet för Användarinriktad systemutveckling
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIIA34
Mål
Den studerande ska förvärva kunskap om objektorientering och objektorienterad programmering. Den studerande ska även förvärva kunskap om att utveckla ett mindre system med en objektorienterad metod.
Kursinnehåll
Kursen innehåller två olika delar: objektorienterad systemutveckling och objektorienterad programmering. I objektorienterad systemutveckling behandlas klass, objekt, attribut, metoder och relationer mellan klasser. Vidare studeras UMI, upp med begrepp som användningsfall, scenarier, klassdiagram och sekvensdiagram.

I objektorienterad programmering behandlas objektorienterad programmering i Java. Här ingår klass, objekt, metoder, konstruktor, referens, överlagring av metoder, koppling mellan klasser, klasser från Java, API, grafiska komponenter, händelsehantering, undantag och felhantering, arv, strömmar och filer samt att skapa egna klasser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning består av föreläsningar, seminarium, lektioner och handledning i samband med laborationer och projektarbete.
Examination
Skriftlig tentamen, fullgjorda laborationer samt genomförande av ett mindre projekt som presenteras vid ett seminarium.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Godkänd Programmeringsmetodik eller motsvarande
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Objektorienterad systemutveckling 1, (OOS1)
Objektorienterad systemutveckling 1 (OOS1)
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 253/02-41   Kurskod: HIIA34      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       IKE   TE  
Fastställd av styrelsen vid IDA - Datavetenskapliga institutionen 2002-12-02 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.