Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Programmeringsmetodik, 5p
 
Kurskategori Kursen ingår i programmet för Användarinriktad systemutveckling
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIIA21
Mål
Den studerande ska förvärva kunskap om metodik för programmering. Den studerande ska även förvärva kunskap om traditionell programkonstruktion samt förvärva kännedom om programutveckling med grafiska utvecklingsverktyg.
Kursinnehåll
Problemformulering, formulering av algoritmer. Grundläggande programmeringskoncept. Programmering med verktyg för strukturerad programmering: sekvens, iteration, selektion, procedurer, funktioner. Datastrukturer: arrayer, poster, pekare. Filbearbetning: Sekventiella filer och direktåtkomstfiler.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och handledning i samband med laborationer.
Examination
Skriftlig tentamen, fullgjorda laborationer samt genomförande av ett mindre projekt som presenteras vid ett seminarium.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
MaC, ShA
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Programmeringsmetodik
Programming Methodology
 
Kursansvarig är: ITN - Institutionen för teknik och naturvetnskap
           
Dnr: 253/02-41   Kurskod: HIIA21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       IKE   TE  
Fastställd av styrelsen vid ITN - Institutionen för teknik och naturvetnskap 2002-12-18 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.