Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informatik/Informationssystem 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   HIIA03
Mål
Kursens syfte är att de studerande skall förvärva grundläggande kunskaper i systemutredning och systemkonstruktion inom det administrativa tillämpningsområdet.
Kursinnehåll
Introduktion till programmering och datateknik, 5 poäng

Denna kurs skall ge den studerande grundläggande kunskaper om hur ett datorsystem är uppbyggt i stort och vad program, respektive programmering av datasystem innebär. Kursen ägnas framförallt åt grundläggande programmering och programstrukturering.
Datorteknik: datormodellen, processorn och primärminnet, yttre enheter, kommunikation.
Systemprogram: kompilatorer och operativsystem.
Programmering: algoritmer, data, språk.

Informationssystem och förändringsarbete, 5 poäng

Kursens syfte är att ge översiktliga kunskaper inom systemutveckling samt mer ingående kunskaper om förändringsarbete i verksamheter.
Kursen tar upp olika perspektiv och begrepp kring informationssystem och systemutveckling. Ett systems livscykel samt översikt över systemutvecklingsprocessen och dess olika faser.
Förändringsarbete och metodik för undersökning om specifika problem i en verksamhet skall åtgärdas genom datorisering och/eller andra förändringstyper. Arbetsmetodik för problemanalys, verksamhetsanalys, målanalys, analys av förändringsbehov, bestämning av förändringsbehov. Samarbetsformer och förhållningssätt under förändringsanalys.

Verksamhetsinriktad informationsbehovsanalys, 3 poäng

Kursen syftar till att ge översiktliga kunskaper kring informationssystem i verksamheter samt fördjupade kunskaper avseende metodik för informationsbehovsanalys.

Programmering för administrativa tillämpningar, 3 poäng

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i programmering, med inriktning på administrativa tillämpningar. Jämförelse görs med tidigare studerade programspråk.

Projekt, 4 poäng

Kursen är tillämpningsinriktad, syftet är att de studerande ska träna och praktisera kunskaper inhämtade från tidigare kurser. Projektet spänner från analys och design till och med realisering.

Kurserna Verksamhetsinriktad informationsbehovsanalys, Programmering för administrativa tillämpningar samt Projekt integreras vid genomförandet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier, laborationer och gruppövningar.
Examination
Varje delkurs examineras för sig.

Formerna för examinationen kan vara skriftliga tentamina, fullgjorda laborations- och inlämningsuppgifter, muntliga och skriftliga avrapporteringar, samt deltagande på seminarier.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
D.4.1 med dispens för samhällskunskap.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informatik/Informationssystem 1
Systems Science 1
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HIIA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       IKE   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1999-10-14