Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Informatik/Informations- och medievetenskap 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO
Ämnesområde
  Kurskod   HIIA02
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall förvärva översikt och inblick i de olika slag av informations- och medieresurser som finns i ett modernt samhälle och i de faktorer som påverkar deras funktioner. Målsättningen är att ge såväl ett ramverk för förståelse av rikedomen och komplexiteten i dessa resurser som förmåga till utnyttjande av dessa. Kursen ska också ge grunderna för ett vetenskapligt synsätt och förmåga till självständigt arbete.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Introduktion till Informations- och medievetenskap, 10 poäng
(Introduction to Information and Media Science)

Kursen ska ge en bild av informations- och medievetenskapen som omfattar såväl en historisk tillbakablick, som en översikt av nutiden men också ge en vision av framtiden inom ämnet. Viss tyngd ligger på den tekniska utvecklingen inom området. Kunskaps- och vetenskapsteoretiska samt etiska grundläggande frågeställningar behandlas också inom kursen, liksom pedagogiska aspekter. Integrerat med de teoretiska studierna ges utbildning inom mer praktiska områden som elektronisk publicering och informationssökning.

Efter avslutad delkurs skall studenterna ha
· en överblick över centrala teman inom området och kännedom om hur ämnet behandlas i dagens forskning
· kunna redogöra för den tekniska utvecklingen inom ämnet
· erhållit insikt om vikten av information och kunskap som strategisk resurs i samhället
· erhållit ett grundläggande vetenskapligt synsätt
· fått praktisk erfarenhet av elektronisk publicering
· ha tillägnat sig en god del av den begreppsapparat och vokabulär som ämnet använder sig av.

Informationskompetens 1, 4 poäng
(Information Literacy 1)

Delkursen syftar till att studenterna skall utveckla informationskompetens samt förmåga till självstyrt lärande och problemlösning för att möta växande krav i en alltmer internationaliserad värld med accelererande kunskapstillväxt. I fokus sätts begreppet informationskompetens inklusive dess olika komponenter och lärprocesser.

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna

· urskilja och analysera informationsbehov
· söka och identifiera information
· hitta relevant information
· värdera information ur ett kvalitetsperspektiv
· bearbeta och organisera information, samt
· använda information.

Sammantaget skall deltagarna förvärva grundläggande kunskaper om tillgängliga informationsresurser och effektiva sökstrategier samt förmåga att med utnyttjande av ny informationsteknik söka och utnyttja relevant information och litteratur för forskning, kunskapsutveckling, problemlösning och beslutsfattande. Dessutom studeras grundläggande teorier om såväl egna som andras informationsbehov.

Informationsarkitektur 1, 6 poäng
(Information Architecture 1)

Inom denna delkurs studeras grunderna för lagring, representation, organisation, återsökning och presentation av information. Grunderna för datorbaserad informationshantering och dess tekniska och organisatoriska förutsättningar, principer och metoder för (bibliografiska) databasers uppläggning och struktur samt informationsdesigns- och användbarhetsprinciper.

Efter avslutad kurs skall studenterna
· ha färdigheter i datoranvändning för lagring, organisation och återsökning av information
· ha översiktlig kunskap om bibliografiska informationssystem, datorkommunikation och informationsåtervinning
· ha grundläggande kunskap om informationsdesign och användbarhet.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i studentaktiva former som grupparbeten, seminarier och laborationer som kompletteras med föreläsningar mm.
Examination
Formerna för examinationen kan vara skriftliga tentamina, fullgjorda laborations- och inlämningsuppgifter, fortlöpande muntliga och skriftliga avrapporteringar, obligatoriskt deltagande på seminarier.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Informatik/Informations- och medievetenskap 1
Information and Media Science 1
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HIIA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informations- och medievetenskap - IKO          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       IKO   TE  
Fastställd av styrelsen vid IDA - Datavetenskapliga institutionen 2001-11-29 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.