Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bioetik och bioteknologi, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   HIHX01
Mål
Syftet med kursen är att den studerande

· förvärvar kunskap om skillnaden mellan etik och bioetik
· förvärvar grundläggande tekniska kunskaper om några bioteknologier
· lär känna centrala begrepp, problemkomplex och perspektiv/teorier i pågående bioetisk diskussion
· förvärvar insikter om bioetiska frågors förankring i antaganden av livsåskådningsmässig karaktär
· förvärvar kunskap om ett antal redskap för analys, problematisering och ställningstagande i bioetiska frågor
· utvecklar en grundläggande färdighet i användandet av ovanstående redskap
Kursinnehåll
Bioteknologier som genetisk testning i human medicin, stamcellsforskning och olika former av kloning (terapeutisk och reproduktiv) väcker komplexa etiska, existentiella och sociala frågor. Dessa och liknande exempel på bioteknologier behandlas inom ramen för kursen.
Exemplen tas som utgångspunkt för en presentation och diskussion av bioetik som fält. Skillnaden mellan etik och bioetik diskuteras liksom centrala begrepp, problemkomplex och perspektiv/teorier i pågående bioetisk diskussion. Vidare belyser kursen bioetiska frågors förankring i antaganden av livsåskådningsmässig karaktär; t.ex. hur explicita och implicita föreställningar om kunskap, ansvar, makt och naturlighet kan påverka ställningstagandet till en viss bioteknologi.
Redskap för analys av bioetiska frågor presenteras och diskuteras under kursen, så som kvalitativ analys och argumentationsanalys av olika sorters empiriskt material. Färdighet i att problematisera och ta ställning i bioetiska frågor övas, självständigt och i grupp.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, skriftliga uppgifter och gruppdiskussioner. Deltagarna förväntas arbeta självständigt och i grupp.
Examination
Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom miniessäer som studenterna skriver individuellt till seminarietillfällena, utifrån seminarietexten och genom en mindre empirisk eller teoretisk studie utförd i grupp.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs 60 poäng inom relevant ämne, t ex religionsvetenskap, filosofi, sociologi, medicinsk biologi, läkarutbildning eller samhälls- och kulturanalys.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bioetik och bioteknologi
Bioethics and Biotechnology
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HIHX01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       HOA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2004-09-20.