Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Health and Social Change, 4p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   HIHD04
Mål
The goal of this course for students' is:
- to analyse theories and evidence concerning the relationship between health and society
- to be acquainted with historical and contemporary approaches
- to be acquainted with comparative analysis
- to be acquainted with interdisciplinary perspectives and methods
- to be acquainted with structural and individual perspectives
- to be aware of the impact of more general factors and specific contexts
- to get a basic understanding of the relation between humanistic and biomedical research
- to widen the knowledge of quantitative and qualitative methods
- to analyse current international research and trends within this field

Kursinnehåll
- Health and society in time and space
- Socio-economic factors gender and health
- Psycho-social factors, stress and health: Between biography and biology
- Symbolic capital, human resources and health
- Case 1: 19th Century Sweden: From agrarian to industrial society
- Case 2: Eastern Europe: From state socialism to a western liberal society
- Case 3: South Africa: From apartheid to Rainbow Society
Undervisning/Arbetsformer
Lectures, seminars, term papers.
Examination
Active participation in seminars and term papers.

Students who have failed an examination are normally allowed to retake it on two additional occasions, one of which should be arranged shortly after the first examination.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course three times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

All applicants must satisfy the specific requirement of three semesters of full-time in-depth studies (Swedish C-level) in a major subject relevant to the course at an internationally recognised university.

All applicants must satisfy the specific requirement of three semesters full-time in-depth studies in a major subject relevant to course.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Health and Social Change
Health and Social Change
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HIHD04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       HOA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-05-09.