Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ideas on Health and Illness, 4p
 
Kurskategori Course within the Programme - Master of Arts and Science in Health and Society
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   HIHD03
Mål
The aim of the course is to acquaint the student with the most important ideas of health and illness present in Western culture from classical times to the 20th century.
Kursinnehåll
This course will deal with texts, which illustrate ideas and conceptions related to health and illness. The ideas start in the Classical Period with Galen and his adherents, continue to the Medieval Era, with particular attention to the impact of Plague on the development of new ideas of disease. They advance through the Early Modern Period, through Enlightenment to the increasing interest for statistics during the 19th century and the new perceptions of disease, stimulated by the bacteriological discoveries.
Undervisning/Arbetsformer
The course is conducted primarily in the form of reading and discussion seminars. Instruction consists of lectures and seminars.
Examination
Examination is carried out continuously during the course. However, class discussion is a major grading factor. All students are required to attend and actively participate in all class sessions by submitting own questions and written texts relevant to the fiels that will form the basis of the class discussions.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Eligible for the course are those who have earlier studies at least up to a level corresponding to three years of study at a Swedish university, i.e. approximately equivalent to a Bachelor's Degree at a British university.
Applicants with a professional degree are eligible provided they fulfil the specific admission requirements.
International students who do not have English as their native language must prove proficiency in English by submitting results from a TOEFL test or other internationally recognised tests (TOEFL score at least 213/550).
Applicants who have peviously studied in Sweden must at the start of the programme hold a Kandidatexamen in a relevant field or a professional degree of at least three years of study.
In addition, all applicants must fulfil the specific entrance requirements of in-depth studies for at least one-year in a field relevant for the programme such as sociology, history, philosophy, epidemiology, public health, ethics, including a degree thesis or final paper of approximately ten weeks of study.
International students who cannot submit a final thesis or project work written in English in a subject relevant to the programme must enclose a paper of some 500 words of length, written in English, which describes her/his previous studies. The paper should focus on the studies relevant to the master's level programme. It must also describe why the applicant is interested in following the programme.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ideas on Health and Illness
Ideas on Health and Illness
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 1327/04-41   Kurskod: HIHD03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       HOA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-05-02.