Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapsteori för naturvetare, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde
  Kurskod   HIHC02
Mål
Kursen skall ge en översikt över problem och metoder inom vetenskapsteorin samt orientera om viktiga vetenskaps- och teknikfilosofiska skolbildningar. Syftet är att fördjupa förståelsen för naturvetenskaplig och teknisk forskning.
Kursinnehåll
Kursen innehåller: Vetenskapshistorisk orientering. Metodologiska riktningar som rationalism, empirism, positivism och falsifikationism. Centrala vetenskapsteoretiska begrepp. Problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och metoder. Kopplingen till grundforskning. Teknologins rationalitet; teknologisk autonomi versus teknikpluralism och användarstyrning. Forskningsetisk orientering.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen går helt via nätet. På kursens hemsida
(http://www.ihs.liu.se/ihs/temah/ingno/itkurs.htm) finns overhead-bilder och ljudfiler för de föreläsningar som utgör stommen i undervisningen. Hemsidan innehåller också instuderingsfrågor som dels är till för att underlätta inläsningen av kurslitteraturen, dels utgör underlag för den nätbaserade diskussionen. Här finns även en beskrivning av hemuppgiften.
Examination
Examinationen består av en kort essä samt skriftlig hemtentamen. För hemtentamen erbjuds två examinationstillfällen per år.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända 40 akademiska poäng i naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapsteori för naturvetare
Philosophy of Natural Science
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HIHC02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       TFA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-01-09.