Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapsteori för naturvetare, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Teoretisk filosofi - TFA
Ämnesområde
  Kurskod   HIHC02
Mål
Kursen skall ge en översikt över problem och metoder inom vetenskapsteorin samt orientera om viktiga vetenskaps- och teknikfilosofiska skolbildningar. Syftet är att fördjupa förståelsen för naturvetenskaplig och teknisk forskning.
Kursinnehåll
Kursen innehåller: Vetenskapshistorisk orientering. Metodologiska riktningar som rationalism, empirism, positivism och falsifikationism. Centrala vetenskapsteoretiska begrepp. Problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och metoder. Kopplingen till grundforskning. Teknologins rationalitet; teknologisk autonomi versus teknikpluralism och användarstyrning. Forskningsetisk orientering.
Undervisning/Arbetsformer
IT-användningen är central. På kursens hemsida (http://www.ihs.liu.se/ihs/temah/ingno/itkurs.htm) finns overhead-bilder och ljudfiler för de föreläsningar som utgör stommen i undervisningen. Hemsidan innehåller också instuderingsfrågor som dels är till för att underlätta inläsningen av kurslitteraturen, dels utgör underlag för seminarierna och diskussionen där. Hemsidan fungerar också - vid sidan av e-mail - som ett sätt att annonsera tidpunkter för seminarier (dvs, ett schema) och för att beskriva hemuppgifter. E-mail används huvudsakligen för kortare "klargörande-frågor", dvs för frågor som studenten kan ha i samband med litteraturen eller föreläsningarna på hemsidan. Här finns också en länk till kursens diskussionsforum.
Examination
Examinationen består av seminarieuppgifter samt skriftlig hemtentamen. Betygen underkänd, godkänd och väl godkänd, såväl som underkänd, 3, 4 och 5 tillämpas.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända 40 akademiska poäng i naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapsteori för naturvetare
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HIHC02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teoretisk filosofi - TFA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       TFA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IHS - Institutionen för hälsa och samhälle 2002-06-20 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.