Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Perspektiv på komplementär hälso- och sjukvård, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   HIHB01
Mål
Den studerande skall förvärva kunskaper om alternativ och komplementär hälso- och sjukvård som historiskt, sociokulturellt och terapeutiskt fenomen.
Kursinnehåll
I kursen belyses det kultur - och tidsrelativa i begreppen alternativ - och komplementär medicin. Den alternativa och komplementära hälso- och sjukvårdens utbredning i Sverige och internationellt kommer att behandlas i likhet med frågor som rör forskning och utveckling på området. Aktuell lagstiftning som rör utövandet av alternativ och komplementär hälso- och sjukvård behandlas. Vidare behandlas teorier bakom och grunder för praktiskt utövande av några i Sverige vanligt förekommande former av alternativ och komplementärmedicinska terapier.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Om möjligt kommer studiebesök i en alternativ/ komplementär form av hälso- och sjukvård att anordnas i anslutning till kursen.
Examination
Examinationen består av seminarieuppgifter samt en miniuppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången akademisk utbildning om minst 80 poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Perspektiv på komplementär hälso- och sjukvård
Perspectives on Complementary Health Care
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HIHB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       HOA   SA  
Fastställd av styrelsen vid IHS - Institutionen för hälsa och samhälle 2004-10-11 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.