Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Hälsa, sjukdom och vardagsliv, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   HIHA01
Mål
Genom kursen ska den studerande
a) förvärva kunskap om den vardagliga innebörden och det vardagliga hanterandet av hälsa och sjukdom, i kontrast mot en medicinsk innebörd och praktik
b) utveckla förståelse för hur socialvetenskaplig begreppsbildning kan utnyttjas för att fördjupa analysen av hälsa och sjukdom som sociokulturella fenomen
c) utveckla en elementär färdighet att teoretiskt analysera empiriskt material.
Kursinnehåll
I kursen belyses de personliga, sociala och kulturella dimensionerna av hälsa och sjukdom. Följande teman kommer att behandlas: kroppens fenomenologi, vardagliga föreställningar om hälsa och sjukdom, vardagens hälsostrategier, att insjukna och att söka hjälp, individens erfarenheter och handlingsstrategier vid långvarig sjukdom, följsamhet till medicinska råd och anvisningar samt allmänhetens attityder till vård, omsorg och medicinsk vetenskap.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, analys av lätt tillgängliga empiriska material och seminarier.
Examination
Examination sker löpande via seminarieuppgifter samt med författande av en miniuppsats baserad på egna analyser.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången utbildning om minst 40 akademiska poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Hälsa, sjukdom och vardagsliv
Health, Illness and Every Day Life
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HIHA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       HOA   SA