Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geografiska informationssystem - Geoinformatik, GIS, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geoinformatik - GOI
Ämnesområde
  Kurskod   HIBB09
Mål
Kursens mål är att studenterna skall varva grundläggande kunskaper i Geografiska Informationssystem (GIS). Studenterna får en helhetssyn på GIS där teknik, organisation och tillämpningsområde samverkar.
Kursinnehåll
Introduktion till GIS och de vetenskapsområden som bidrar till området. Datafångst till GIS: En genomgång av de olika metoder som finns för att samla in och bearbeta geografisk information och attributdata. Representation i GIS behandlar olika former att lagra, koda och visualisera ingående objekt. Databaser för GIS avhandlar de speciella kraven på databaser avsedda för GIS. Data-sensorfusion koppling av sensordata till geografiska databaser och GIS. Datafusion koppling mellan olika databaser som representerar lägesbunden information med hjälp av geokodning, adressmatchning eller geografisk matchning. Analys av geografiska data kan göras antingen i de olika databaser som utgör ett GIS eller direkt i den geografiska representationen. Olika tillämpningar av metoder såsom klusteranalys samt kartografisk och boolsk algebra i GIS avhandlas. Modellering i GIS inkluderar både rums och tidsdimensioner och är avhängig av de verksamhetsmodeller man utgår från. Visualisering och presentation med kartor för att underlätta för tvärvetenskapligt kunskapsutbyte och information om komplexa sammanhang.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, handledning och seminarier. Dessutom ska studenterna i grupp eller enskilt utföra en fallstudie med handledning från lärarna.
Examination
Kursen examineras genom en laborationskurs som genomförs under den inledande delen av kursen, en hemtentamen och en rapport. Laborationsarbetet kan genomföras individuellt eller i par. Hemtentamen är individuellt. Rapporten kan skrivas individuellt eller i par.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 20 akademiska poäng.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geografiska informationssystem - Geoinformatik, GIS
Geographical Information System - Geoinformatics
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HIBB09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geoinformatik - GOI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       GOI   TE  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-04-22.