Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Methodology in Studies of Health and Society, 4p
 
Kurskategori Course within the Programme - Master of Arts and Science in Health and Society
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   HHSD22
Mål
The students shall be acquainted with the potentials and limitations of different methods for the analysis of relationships between health and society. The course goal is to enhance the students possibilities to take an independent, informed standpoint when they are evaluating results in scientific reports or when they are using such methods in their own research.
Kursinnehåll
Presentation of the different methods in literature and in lectures.
Undervisning/Arbetsformer
Lectures, central texts, reading lists, individual work and seminars.
Examination
Active participation in seminars. Discussion of short papers presented by the students.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

1. Admission to the Master program in Health and Society.
2. As a single subject course only as part of an organised exchange program upon special admission granted by the course examiner: a Swedish “grundexamen” (fil. kand.), an international degree corresponding to a Bachelor in Arts and/or Science or studies up to a documented equivalent level.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Methodology in Studies of Health and Society
Methodology in Studies of Health and Society
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 1237/04-41   Kurskod: HHSD22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       HOA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-27.