Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Illness, Narrativity and the Clinical Encounter I, 4p
 
Kurskategori Course within the Programme - Master of Arts and Science in Health and Society
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   HHSD14
Mål
Dialogue and rhetoric of clinical encounters, in which patients’ experiences of illness is the subject matter at hand, are often structured in the form of narratives (illness stories). The aim of this course for the students is to develop an understanding of the processes through which knowledge and power are established in the clinical encounter between patients and health care professionals in focusing on the narrative-hermeneutical tradition in medical humanities and social sciences.
Kursinnehåll
The course will deal with texts in humanities and social sciences examining the theme of narrativity in health care. Narratives of illness and health-care encounters is a research tradition which has been firmly established recently in disciplines such as bioethics, medical sociology and medical anthropology. The issues discussed in these fields are ontological as well as methodological. In what sense are the narrated experiences of illness and the dialogues of clinical encounters stories? What are the differences between story telling in literature and story telling in real life? And in what sense can the theme of narrativity serve as a research methodology in empirical studies of health care encounters? These are questions dealt with in this course module.
Undervisning/Arbetsformer
Lectures, central texts, extensive reading lists, individual work and seminars. Alternatively as an individual course: reading, tutorials and written assignment.
Examination
Active participation in seminars. Discussion of short papers presented by the students. Alternatively as an individual course: A written assignment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Admission to the Master program in Health and Society or, as a single subject course, a Swedish “grundexamen” (fil. kand.), an international degree corresponding to a Bachelor in Arts and/or Science or studies up to a documented equivalent level.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Illness, Narrativity and the Clinical Encounter I
Illness, Narrativity and the Clinical Encounter I
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 1237/04-41   Kurskod: HHSD14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       HOA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-27.