Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Complementary Medicine and Society I, 4p
 
Kurskategori Course within the Programme - Master of Arts and Science in Health and Society
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   HHSD11
Mål
The aim of the course is for the students to increase their understanding of medical pluralism in society. The course explores concepts and conceptions of traditional, alternative, complementary and integrative medicine in a both historical and contemporary international perspective. The students shall have a basic understanding of sociocultural factors of importance for the development of Western biomedicine in relation to other healing systems. They shall be able to analyse and discuss background, implications and consequences of medical pluralism in society within interdisciplinary and comparative perspectives. They shall be able to present their analysis in a scientific paper to be presented and discussed at a seminar.
Kursinnehåll
The course will deal with texts, illustrating different concepts and conceptions of health and healing systems in society, with special emphasis put on what is meant by traditional, alternative, complementary and integrative medicine. Empirical studies and theories on mechanisms behind sociocultural differences in the development of health care in a historical and international perspective will be included. National and international policy documents concerning traditional and complementary medicine will be dealt with.
Undervisning/Arbetsformer
Lectures, central texts, extensive reading lists, individual work and seminars. Alternatively as an individual course: reading, tutorials and written assignment.
Examination
Active participation in seminars. Discussion of short papers presented by the students. Alternatively as an individual course: A written assignment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Admission to the Master program in Health and Society or, as a single subject course, a Swedish “grundexamen” (fil. kand.), an international degree corresponding to a Bachelor in Arts and/or Science or studies up to a documented equivalent level.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Complementary Medicine and Society I
Complementary Medicine and Society I
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 1237/04-41   Kurskod: HHSD11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       HOA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-27.