Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 4, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHID01
Mål
De studerande skall förvärva fördjupade insikter i veten-skaplig metodik samt vidgad förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur.

Kursens mål är också att ge en orientering på forsk-ningsfält, som anknyter till de studerandes utbildningsmål
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Teori och metod, 5 poäng
De studerande skall förvärva insikter om historisk teori och metod likaväl som vetenskapsteoretiska problem i allmänhet. I delkursen ingår även en orientering om historieämnets aktuella forskningsläge och olika inriktningar internationellt och nationellt. De studerande skall aktivt delta i seminarieverksamheten.

Vetenskapligt arbete, 10 poäng
Det vetenskapliga arbetet kan antingen utformas så att det innebär en fördjupning av vissa partier av uppsatsen på C-nivå eller inriktas på en presentation av litteratur kring ett problemområde med egna kritiska synpunkter. Uppsatsen bör utformas så att den går att publicera i vetenskaplig tidskrift. Arbetet kan också utformas som en förstudie till ett kommande avhandlingsarbete.

Fördjupningskurs, 5 poäng
Delkursen omfattar studium av vetenskaplig litteratur.
Den studerande kan välja mellan kurser med inriktning mot följande områden:

a) hälsa och samhälle (ges i samarbete med Tema H),

b) teknik och social förändring (ges i samarbete med Tema T),

c) barn (ges i samarbete med Tema B),

d) vatten i natur och samhälle (ges i samarbete med Tema V),

e) socialhistoria

f) handikapphistoria (ges i samarbete med Centrum för handikappsvetenskap),

g) annan historisk inriktning. Litteraturlista fastställes i samråd med examinator. Därvid kan litteraturen väljas så att kursen blir likvärdig med delar av den allmänna litteraturkursen på forskarutbildningen vid andra svenska lärosäten.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar, lektions- och gruppundervisning samt handledning.
Examination
Prov sker i form av tentamen i slutet av varje delkurs eller i form av fortlöpande prov inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former. På Fördjupningskursen är tentamen i regel muntlig.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Historia 3 med minst 15 p godkända inkl uppsatskursen (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 4
History 4
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HHID01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       HIA   HU  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 1995-12-11 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.