Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIC01
Mål
Kursens mål är att

- ge fördjupad kunskap utöver grundkursen,

- ge vidgad förmåga till självständig problemdiskussion samt kritisk bearbetning av historievetenskapligt källmaterial.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Metod och teori, 5 poäng
Avsnittet skall ge den studerande orientering om olika vetenskapligsskolor samt ge färdighet i att använda vetenskapsteoretiska grunder vid uppsatsskrivning.

Syftet är också att ge fördjupade kunskaper i ämnets teori och metod.

Fördjupningskurs, 5 poäng
Studium av vetenskaplig litteratur till ett omfång av omkring 2000 sidor inom något eller några teman, vilka fastställes av den studerande och lärare i samråd. Här medverkar även institutionen för Tema.

Uppsats med arkiv-, biblioteks- och käll-kunskap, 10 poäng
Tyngdpunkten i avsnittet ligger på författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats, på vilken ställs högre krav i fråga om självständighet och kritisk materialbehandling än vid motsvarande uppgifter inom grundkurserna. Uppsatserna behandlas vid uppsatsövningarna.

Orienteringen ges även i arkivordningsprinciper, bibliografi och viktigare källserier jämte bearbetnings-metoder.

Uppsatsämnet kan väljas så att det ansluter till forskningsområden inom institutionen för Tema.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarie-övningar, lektions- och gruppundervisning samt handledning. Deltagande i undervisningen inom avsnittet Metod och teori (5 poäng) och uppsatskurs (10 poäng) är obligatorisk.
Examination
Prov sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av fortlöpande prov inom ramen för under-visningen eller i båda dessa former. På delarna Metod och teori och Fördjupningskurs är tentamen i regel muntlig. På avsnittet Uppsats med arkiv-, biblioteks- och källkunskap sätts ett betyg som avser både den egna uppsatsens kvalitet och insatsen under seminarierna.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Historia 2 med minst 15 p godkända inkl uppsats (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 3
History 3
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HHIC01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       HIA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsnämnden 1996-03-27