Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia B, social, politisk och ekonomisk-historisk inriktning (distans), 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIB02
Mål
Utbildningens mål är
- att de studerande i samband med fortsatta probleminriktade övningar skall förvärva ökad historisk analytisk förmåga
- att de studerande skall ges färdigheter i insamlande, värderande och bearbetande av källmaterial i en framställning som beaktar elementära
historievetenskapliga krav
- att de studerande skall förvärva fördjupade insikter i historia med hänsyn till både krav på förkunskaper som undervisning på högre nivå i ämnet och undervisningen i grundskola och gymnasium ställer

Kursinnehåll
Kursen består av fyra delar

Tematisk historisk fördjupning, 5 poäng
Studierna syftar till att den studerande skall nå kunskaper om aktuella vetenskapliga forskningsproblem, som definieras utifrån kronologiska, teoretiska och/eller tematiska historiska forskningsfält.

Metodkurs, 4 poäng
Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper om olika materialtyper och arbetssätt inför kommande uppsatskurs.

Uppsats, 6 poäng
Kursen syftar till att den studerande skall författa en vetenskaplig uppsats (5 poäng). Vidare skall den studerande genomföra en opposition mot en annan inom seminariet framlagd uppsats samt aktivt delta i övriga uppsatsseminarier under kursen (1 poäng). I kursen ingår också att den studerande skall introduceras i det specifika ämnesområde inom vilket denne valt sitt uppsatsämne.

Historisk specialkurs, 5 poäng
Kursen syftar till att ge den studerande ett historiografiskt perspektiv genom en läskurs, vilket är uppdelat i två moment. Första delen av kursen omfattar litteratur avsedd att introducera den studerande i historieämnets grundläggande historiografiska utveckling under 1800- och 1900-talen. Andra delen består av en läskurs som syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper av endera en epoks, en regions eller en tematiks historia.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen meddelas främst genom olika distansöverbryggande metoder och tekniker. Obligatoriska kursträffar förekommer dessutom.
Examination
Prov sker i form av tentamen i slutet av varje delkurs eller i form av fortlöpande examination inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Historia 1 med lägst 14 poäng godkända eller motsvarande kunskaper.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia B, social, politisk och ekonomisk-historisk inriktning (distans)
History B, Social, Political and Economic History (distans)
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HHIB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       HIA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2002-10-03.