Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 1 halvfart, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIA11
Mål
Kursen syftar till att de studerande

*skall förvärva en översiktlig kunskap om väsentliga historiska sammanhang genom studium av politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar,

*skall förvärva medvetenhet om grunderna i historisk och ekonomisk-historisk metod och teori,

*genom övning inom olika områden skall förvärva förmåga till analytiskt och kritiskt ordna fakta till förklarade beskrivningar av historiska sammanhang,

*utifrån studier av stater, grupper och individer i internationell och nationell historia ge kunskap om politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden,

*ska orientera sig om aktuella problemställningar och forskningsresultat med lokalhistorisk anknytning.


Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Teori och metod, 2 poäng

Introduktion i teori och metod. Delkursen har två syften: dels att ge en allmän orientering i historiesyn och historiska teorier, dels att ge en översikt av historievetenskapliga forskningsmetoder.


Antiken och medeltiden, 6 poäng

Översiktligt studium av händelser och samhällsutveckling i ett globalt perspektiv, bl a av de äldsta högkulturerna, de antika grekiska och romerska samhällena, den tidiga medeltidens feodala och kristna samhällen, det feodala samhällets kris, framväxten av en byråkratisk furstemakt i nationalstaternas Europa. Huvuddragen av de nordiska ländernas historia från äldsta tid behandlas med betoning på utvecklingen i Sverige och särskilt i Östergötland.


Nya tiden - 1815, 4 poäng

Översiktligt studium av händelser och samhällsutveckling bl a av framväxten av en byråkratisk furstemakt i nationalstaternas Europa, de kontinentala och koloniala konflikterna samt uppkomsten av ett internationellt system. Ideologiska och kulturella utvecklingslinjer uppmärksammas, liksom utvecklingen i utomeuropeiska områden. Kursen innehåller en fördjupat studium av Sverige nationellt och lokalt.


Tiden efter 1815, 8 poäng

Översiktligt studium av händelse- och samhällsutveckling ur ett globalt perspektiv, bl a den industriella revolutionen och dess följder, befolkningsutvecklingen, nya politiska åskådningar, framväxten av parlamentarism och demokrati. Latinamerikas frigörelse och försöken till internationell stabilisering, nationalitetsrörelserna, imperialismen, de båda världskrigen, fascismen och de socialistiska revolutionerna i Ryssland och Kina befrielserörelserna i tredje världen, det kalla kriget, kapprustning och fredssträvanden.

Genom jämförelser mellan olika framställningar kan skilda historiesyner illustreras, diskuteras och ifrågasättas. Samtidigt därmed fördjupas kunskaperna om historiens utvecklingsfaser. I delarna integreras den nordiska historien. Ekonomisk historia integreras med den övriga undervisningen i samtliga delkurserna.Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och examinatorier. Deltagande i seminarier och examinatorier är obligatoriskt.
Examination
Prov anordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftliga som muntliga. Proven ordnas i nära anslutning till kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen gäller standardbehörighet B1 motsvarande SvB/Sv2 B och Historia A och Samhällkunskap A.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 1 halvfart
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr:   Kurskod: HHIA11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
      HIA   HU