Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idrotthistoria, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIA10
Mål
Kursens syfte är att belysa idrottens roll i samhällsutvecklingen samt idrottens utveckling i Sverige
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Idrottens utveckling i Sverige, 5 poäng
Delkursen ger en bild av hur idrotten växer fram till att bli en dominerande folkrörelse i Sverige. I detta sammanhang belyses hur olika idrotter dominerat under skilda perioder och i olika regioner. Dessutom behandlas en rad företeelser som på olika sätt präglat dess organisation, verksamhet och aktörer.
Exempel på dylika är amatörism kontra professionalism, breddidrott eller elitidrott, idrottens kommersialisering, idrott och genusfrågor, idrottens fostrande roll och friskvårdande betydelse samt doping.

Idrott och samhällsutveckling, 5 poäng
I takt med idrottsrörelsens tillväxt har den spelat en allt större roll för det omgivande samhället. Här behandlas ämnesområden som idrott och politik, inte minst hur idrotten använts nationellt och hur speciell arbetaridrott växte fram, idrottens förhållande till stat, kommun och näringsliv, varvid inte minst idotten i bruksmiljö är intressant, idrott och massmedia inklusive idrottens kritiker, idrottens publik och dess s k svans, huliganism, och idrottens roll i underhållningsindustrin.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar, grupparbete och handledning.
Examination
Examination Sker i form av seminarier, grupparbete, eget producerat arbete och tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idrotthistoria
History of Sports
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HHIA10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       HIA   HU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2005-04-05.