Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Medicinhistoria, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIA08
Mål
Kursens syfte är att introducera huvuddragen i den omfattande forskning som pågår inom medicinens socialhistoria i Sverige, Europa och den nya världen.
Kursinnehåll
Utifrån en historisk kontext studeras sjukdomars och medicinens sociala historia. Vilka grupper som har påverkats av hälsa och ohälsa liksom aktörer på hälsoarenan och de politiska faktorer som styrt dessa aktörer är andra centrala perspektiv som behandlas. Tonvikten ligger på de svenska förhållandena.

Del 1 (4 p.) – Medicinhistoriens grunder. I detta avsnitt presenteras en allmän översikt över hur samhället har bemött sjuklighet över tid. Förändringar i sjuklighets- och dödlighets- mönster, i samhällsapparaten och sjukvårdsorganisation studeras i relation till samhällsutvecklingen. Individuella sjukdomar tas upp som exempel. Olika aktörer på hälsoområdet studeras: läkare, barnmorskor, sjuksköterskor.

Del 2 (3 p.) - Medicinhistoriens utvidgade ramar. Fördjupningar görs i ett antal olika områden. Utvecklingen av folkhälsan i Sverige, organisationen av vård i sjukhus, sanatorier och andra inrättningar och alternativ medicin utgör några ämnen. Studien av handikapp och medicin är en ny gren i det medicinhistoriska fältet.

Del 3 (3 p.) – Examinationsarbete. Detta skriftliga arbete utgörs av en fördjupning inom ett valfritt område. Området och frågorna väljs i samråd med examinatorn.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier kring kurslitteraturen.
Examination
Examination sker genom mindre inlämningsuppgifter och seminarier samt en fördjupning i ett av kursens huvudområden.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Medicinhistoria
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr:   Kurskod: HHIA08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       HIA