Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturarvets frågor, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIA07
Mål
Den studerande skall förvärva förståelse för kulturarv och de frågor detta reser.
Kursinnehåll
Kursen behandlar frågor kring vad ett kulturarv är och hur det kan definieras. Det svenska kulturarvet behandlas ur olika ämnesperspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Examinationen sker genom skriftliga arbetsuppgifter.

Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturarvets frågor
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HHIA07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   G     HIA   HU