Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturarvets frågor, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIA07
Mål
Den studerande skall förvärva förståelse för kulturarv och de frågor detta reser.
Kursinnehåll
Kursen behandlar frågor kring vad ett kulturarv är och hur det kan definieras. Det svenska kulturarvet behandlas ur olika ämnesperspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination
Examinationen sker genom skriftliga arbetsuppgifter.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturarvets frågor
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr:   Kurskod: HHIA07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       HIA