Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historisk arkeologi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIA06
Mål
Den studerande skall förvärva kunskaper om hur historisk och arkeologisk kunskap kan samverka och om hur olika synsätt kan påverka vår syn på det förflutna.
Kursinnehåll
Kursen behandlar arkeologiska och historiska aspekter på vårt förflutna, med tyngdpunkt på östgötsk medeltid. En översiktlig presentation kring grundläggande metoder inom historia och arkeologi ingår.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och exkursioner.

Examination
Examination sker genom skriftlig redovisning.

Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historisk arkeologi
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HHIA06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   G     HIA   SA