Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historisk arkeologi, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIA06
Mål
Den studerande skall förvärva kunskaper om hur historisk och arkeologisk kunskap kan samverka och om hur olika synsätt kan påverka vår syn på det förflutna.
Kursinnehåll
Kursen behandlar arkeologiska och historiska aspekter på vårt förflutna, med tyngdpunkt på östgötsk medeltid. En översiktlig presentation kring grundläggande metoder inom historia och arkeologi ingår.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och exkursioner.

Examination
Examination sker genom skriftlig redovisning.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
-
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historisk arkeologi
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr:   Kurskod: HHIA06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       HIA