Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Lokalhistoria, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIA02
Mål
Kursen syftar till:
- att ge kunskap om den ekonomiska, sociala, politiska och kulturella utvecklingen för orten x från äldsta tider till nutid mot bakgrund av nationella och internationella förhållanden
- att ge kunskap om källor och litteratur rörande den lokala historien
- att ge färdighet i att använda källor och litteratur för lokalhistoriska undersökningar.
Kursinnehåll
Orten x historia, 5 poäng
Delkursen avser att ge en översikt över orten x utveckling från forntid till nutid, varvid samspelet mellan orten och dess omland beaktas.

Metod, källor och litteratur, 2 poäng
Delkursen omfattar dels orientering och källor och litteratur rörande orten x historia, dels genomgång av metod och teori avseende historisk forskning med särskild tonvikt på lokalhistoria. Arkivbesök ingår.

Tillämpningsövningar, 3 poäng
De studerande skall enskilt eller i grupp utarbeta en kortare lokalhistorisk, vetenskapligt dokumenterad framställning inom något begränsat problemområde.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av lektionsundervisning, gruppundervisning och handledning.
Examination
Examination sker genom fortlöpande prov inom ramen för undervisningen och dels genom författande och ventilering av uppsats.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Lokalhistoria
Local History
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHIA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       HIA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur 2002-08-20 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.