Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Historia 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HHIA01
Mål
Kursen syftar till

att de studerande skall förvärva en översiktlig kunskap om väsentliga historiska sammanhang genom studium av politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar,

att de studerande skall förvärva medvetenhet om grunderna i historisk och ekonomisk-historisk metod och teori,

att de studerande genom övning inom olika områden skall förvärva förmåga till analytiskt och kritiskt ordna fakta till förklarade beskrivningar av historiska sammanhang,

att utifrån studier av stater, grupper och individer i internationell och nationell historia ge kunskap om politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden,

att orientera om aktuella problemställningar och forskningsresultat med lokalhistorisk anknytning.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Teori och metod, 2 poäng

Introduktion i teori och metod. Diskussioner om historiesyner, där frågeställningar om objektivitet och värderingar, materialism - idealism, inre - yttre påverkan, konflikt - samförstånd, personligheten - gruppen tas upp.

Dessutom ges en översikt av historievetenskapliga forskningsmetoder.
Delkursen skall därutöver ge inblick i frågeställningar och modeller för lokalhistorisk forskning.

Antiken och medeltiden, 6 poäng

Översiktligt studium av händelser och samhälls-utveckling i ett globalt perspektiv, bl a av de äldsta högkulturerna, de antika grekiska och romerska samhällena, den tidiga medeltidens feodala och kristna samhällen, det feodala samhällets kris, framväxten av en byråkratisk furstemakt i nationalstaternas Europa. Huvuddragen av de nordiska ländernas historia från äldsta tid behandlas med betoning på utvecklingen i Sverige och särskilt i Östergötland.

Nya tiden - 1815, 4 poäng

Översiktligt studium av händelser och samhälls-utveckling bl a av framväxten av en byråkratisk furstemakt i nationalstaternas Europa, de kontinentala ohc koloniala konflikterna samt uppkomsten av ett internationellt system. Ideologiska och kulturella utvecklingslinjer uppmärksammas, liksom utvecklingen i utomeuropeiska områden. Kursen innehåller en fördjupat studium av Sverige nationellt och lokalt.

Tiden efter 1815, 8 poäng

Översiktligt studium av händelse- och samhälls-utveckling ur ett globalt perspektiv, bl a den industriella revolutionen och dess följder, befolknings-utvecklingen, nya politiska åskådningar, framväxten av parlamentarism och demokrati. Latinamerikas frigörelse och försöken till internationell stabilisering, nationalitetsrörelserna, impreialisman, de båda världskrigen, fascismen och de socialistiska revolutionerna i Ryssland och Kina befrielserörelserna i tredje världen, det kalla kriget, kapprustning och fredssträvanden.

Genom jämförelser mellan olika framställningar kan skilda historiesyner illustreras, diskuteras och ifråga-sättas. Samtidigt därmed fördjupas kunskaperna om historiens utvecklingsfaser. I delarna integreras den nordiska historien. Ekonomisk historia integreras med den övriga undervisningen i samtliga delkurserna.

Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier och examinatorier. Deltagande i seminarier och examinatorier är obligatoriskt.
Examination
Prov anordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftliga som muntliga. Proven ordnas i nära anslutning till kurs.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
B:1 (Sv B/Sv2 B + Hi A + Sh A).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Historia 1
History 1
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: HHIA01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       HIA   HU  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2000-06-05 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.