Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Beskattningsrätt 2, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAB01
Mål
Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig grundläggande teoretiska kunskaper om inkomst- och förmögenhetsbeskattningen, den indirekta beskattningen, förfarandet vid taxeringen samt redovisning och betalning av skatt. Studenten skall vidare tillägna sig ett gott praktiskt kunnande vad gäller inkomstbeskattningen.

Kursen är främst avsedd som ett stöd för och komplement till de samhällsvetenskapliga ämnesområdena, särkskilt företagsekonomi.
Kursinnehåll
Kursen inleds med studier av arvs- och gåvobeskattningen. Härefter följer fördjupade studier av beskattningen av kapital och näringsverksamhet. Därvid behandlas särskilt skattefrågor som är förknippade med fåmansföretag, koncerner och byggnadsrörelse, innehav och försäljning av näringsfastigheter samt företagens möjligheter att planera sin skattesituation. Kursen innefattar vidare avsnitt om byte av företagsform samt om generations- och arvskiftesplanering.

Därefter tas mervärdesskatten upp till fördjupad behandling. Sveriges medlemskap i EU medför speciella problem avseende beskattningen av kapital och tjänster, vilka berörs i detta avsnitt. Kursen avslutas med internationell beskattning. Här studeras dels det nordiska dubbelbeskattningsavtalet, dels OECD:s modellavtal för överenskommelsen mellan länder om var beskattningen skall äga rum.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.
Examination
Examination sker genom dels inlämningsuppgifter, dels en skriftlig tentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt
genomgången Beskattningsrätt I, 10 p (motsv).
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Beskattningsrätt 2
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ARE   JU  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 1997-11-24 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.