Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Straffrätt, med särskild inriktning mot ekonomisk brottslighet, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA24
Mål
Kursens syfte är att den studerande ska förvärva grundläggande kunskaper i straffrätt samt fördjupade kunskaper om straffbestämmelserna rörande ekonomisk brottslighet. Den studerande skall även förvärva kännedom om det straffprocessuella förfarandet samt om frågor avseende den straffrättsliga jurisdiktionens territoriella utsträckning.
Kursinnehåll
Kursen inleds med en genomgång det rådande kriminalpolitiska läget. Huvuddelen av kursen ägnas åt allmän straffrättslära, varvid bl a rättsstatsbegreppet, legalitetsprincipen, straffrättens ansvarlära, gärnings- och gärningsmannabegreppet, underlåtenhetsbrotten samt medverkan, försök och förberedelse till brott studeras. Omkring en tredjedel av kursen inriktas mot de delar av straffrättssysemet som behandlar den ekonomiska brottsligheten. Härvid studeras i första hand bedrägeribrotten, trolöshetsbrotten, gäldenärsbrotte, förfalsningsbrotten samt den specialstraffsrättsliga regleringen i skattebrottslagen, insederlagen och miljöbalken.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar.
Examination
Examination sker genom skriftlig och enskild tentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Straffrätt, med särskild inriktning mot ekonomisk brottslighet
Criminal Law, with special Focus on Economic Crime
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAA24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ARE   JU  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 2001-02-12 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.