Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Allmän EG/EU-rätt, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA23
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall förvärva goda kunskaper om den europeiska gemenskapens rättsliga reglering.
Kursinnehåll
Under kursen studeras vad den gemensamma marknaden är (tullunionen, den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och arbetskraft, unionsmedborgarskapet, euron, konkurrensreglerna etc.) Vidare studeras vad EG-rätt är och dess företräde framför motstående inhemsk rätt (EG-regler kan tillämpas direkt av t ex svenska domstolar), dels hur den kommer till (de lagstiftande organen - Kommissionen, Rådet och Europaparlamentet). Vidare fokuseras de lagstiftande organens befogenheter, bl a med hänsyn till den s k subsidiaritetsprincipen och EG-rättens genomförande i praktiken, liksom hur EG-rätten kontrolleras, särskilt av AG-domstolen, bl a genom de s k förhandsbesked som nationella domstolar kan begära från EG-domstolen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. I anslutning till undervisningen kan obligatoriska inlämningsuppgifter förekomma.
Examination
Examination sker genom en skriftlig och enskild tentamen. Om obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer ingår dessa i examinationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Allmän EG/EU-rätt
Law of the European Economic Community
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAA23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ARE   JU  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 1999-06-17.