Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Beskattningsrätt I, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Affärsrätt - ARE
Ämnesområde
  Kurskod   HHAA22
Mål
Kursens syfte är att studenten skall tillägna sig grunläggande teoretiska kunskaper om inkomst- och förmögenhetsbeskattattningen, den indirekta beskattningen, förfarandet vid taxeringen samt redovisning och betalning av skatt. Studenten skall vidare tillägna sig ett gott praktiskt kunnande vad gäller inkomstbeskattningen.

Kursen är avsedd som ett stöd för och komplement till de samhällsvetenskapliga ämnesområdena, särskilt företagsekonomi.
Kursinnehåll
Kursen inleds med en genomgång av vissa grundläggande skattetekniska begrepp och principer. I detta inledande avsnitt behandlas också arbetsgivaravgifter, punktskatter samt skatteuppbörd. Huvuddelen av kursen ägnas åt inkomstbeskattningen, dock utelämnas inkomst av jord- och skogsbruk helt. När det gäller företag och företagare, behandlas främst beskattningen av aktiebolag, enskild firma samt delägare i HB och KB. Kursen avslutas med avsnitt om förmögenhetsskatt, internationell beskattning samt deklaration och taxering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och tillämpningsövningar.
Examination
Examination sker genom dels inlämningsuppgifter, dels en skriftlig tentamen.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 10 p och Externredovisning 5 p (motsv).
Kunskaper inom Associationsrätt krävs genom separat kurs eller inhämtade kunskaper genom lämplig litteratur.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Beskattningsrätt I
Tax Law 1
 
Kursansvarig är: EKI - Ekonomiska institutionen
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HHAA22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Affärsrätt - ARE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ARE   JU  
Fastställd av styrelsen vid EKI - Ekonomiska institutionen 1999-10-01 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.